Categories
Tin tức bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong cuộc sống hiện nay, doanh nghiệp bảo hiểm không còn là khái niệm xa lạ. Việc nắm rõ thông tin về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giúp bạn nâng cao ý thức trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình cũng như đảm bảo các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm. Bài viết dưới đây của Giải pháp bảo hiểm sẽ cung cấp đến bạn một số thông tin chi tiết về doanh nghiệp bảo hiểm có quyền và nghĩa vụ gì?

doanh nghiệp bảo hiểm là gì

I. Quyền cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có những quyền cơ bản sau đây:

– Yêu cầu bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm cung cấp đầy đủ, chính xác những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; được xem xét tình trạng xe cơ giới trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Giảm trừ 5% tối đa số tiền bồi thường thiệt hại đối với tài sản nếu bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông báo tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP hoặc sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện trong khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm/bên mua bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ thông báo khi những yếu tố thay đổi làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm.

– Sau khi đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trả lại số tiền tạm ứng bồi thường nếu tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

doanh nghiep bao hiem quyen 2 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm

– Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP: doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đề nghị cơ quan công an cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn.

– Kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều khoản, quy tắc, biểu phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù hợp với triển khai thực tế của loại hình bảo hiểm này.

II. Nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm cần thực hiện những nghĩa vụ sau đây:

– Theo nghị định số 03/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đúng điều kiện, mức trách nhiệm bảo hiểm, mức phí bảo hiểm và cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm bao gồm các nội dung theo khoản 3 Điều 6 Nghị định này.

– Thiết lập, duy trì hoạt động 24/7 đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tai nạn kịp thời, giải đáp, hướng dẫn cho bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm và các bên có liên quan khác về một số vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

– Tích hợp tính năng trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm để tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm, cho phép cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát. Đồng thời, bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Trong vòng 1 giờ, khi nhận được thông báo về tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm cần hướng dẫn bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm/chủ xe cơ giới các biện pháp đề phòng, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm; trong vòng 24 giờ, phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm/ người được bảo hiểm và các bên liên quan để tổ chức thực hiện việc xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất, giám định tổn thất làm căn cứ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

– Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, Doanh nghiệp bảo hiểm cần thông báo cho bên mua bảo hiểm/người bị tai nạn/người hưởng bảo hiểm biết số tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và thanh toán số tiền bồi thường.

doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ

– Giải thích rõ điều khoản, quy tắc và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đảm bảo người được bảo hiểm/bên mua bảo hiểm phân biệt rõ loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác.

– Theo Điều 15 Nghị định này, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm là chủ động chuẩn bị các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm.

– Tạm ứng, chi trả bồi thường chính xác và nhanh chóng theo quy định của Nghị định này.

– Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 và điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Nghị định này, doanh nghiệp bảo hiểm cần thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm.

– Thanh toán cho cơ quan chức năng chi phí sao chụp biên bản, hồ sơ tai nạn đã được cung cấp và có trách nhiệm giữ bí mật trong suốt quá trình điều tra.

– Trước khi hết thời hạn bảo hiểm 15 ngày, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo cho người được bảo hiểm/bên mua bảo hiểm về việc hết thời hạn của hợp đồng Bảo hiểm.

– Theo quy định tại Điều 26 Nghị định này, doanh nghiệp bảo hiểm cần đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

– Phải hạch toán tách biệt doanh thu phí bảo hiểm, bồi thường, hoa hồng và các khoản chi phí liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Chi phí này không bao gồm chi phí hỗ trợ đại lý ngoài hoa hồng bảo hiểm đại lý theo quy định của Bộ Tài chính được hưởng, chi khuyến mại và chiết khấu thanh toán dưới mọi hình thức.

– Xây dựng, triển khai, bố trí nhân sự thực hiện các quy trình, quy chế về hoạt động nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro và phòng chống gian lận khi kinh doanh bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

– Khi thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

– Tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm về trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bắt buộc.

Bài viết trên của Giải pháp bảo hiểm đã chia sẻ đến bạn những thông tin chi tiết về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Mong rằng qua bài viết này bạn đã hiểu rõ và tránh vi phạm những điều khoản đã được quy định, đảm bảo được các quyền hợp pháp của bản thân và gia đình.

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.